The Velvet Underground & Nico


The Velvet Underground & Nico
(2012.12)
art work by
DAVID SHRIGLEY
デヴィッド・シュリグリー